SPONSORZY I PARTNERZY

MIKI Kraków

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI działa od 1990 roku. Zaczynaliśmy od skupu surowców wtórnych, a dziś nasze usługi obejmują odbiór odpadów komunalnych, niesegregowanych i segregowanych, odbiór odpadów wielkogabarytowych, poprodukcyjnych, również niebezpiecznych i nietypowych oraz szereg innych prac. Działamy kompleksowo, chcąc w przyszłości uruchomić linię do pełnego recyklingu surowców wtórnych posiadamy już zatwierdzone pozwolenie na budowę Bazy magazynowo-przeładunkowej z sortownią odpadów przy ul. Nad Drwiną. Jest to pierwsza, na taką skalę prywatna inwestycja z zakresu gospodarki odpadami w Krakowie.

Nasz obszar działania to znaczna część Małopolski. Posiadamy decyzję na odbiór odpadów komunalnych w 21 Gminach na terenie województwa.

Mamy pełną świadomość, że w nowoczesnym państwie zarządzanie odpadami stanowi ważny element gospodarki oraz komfortu i estetyki życia. Planując nasze prace mamy na uwadze właśnie te cele. Ale nie tylko. Naszą misją są usługi nowoczesne, przyjazne dla środowiska i oparte na najlepszych zachodnioeuropejskich wzorcach.

Jesteśmy również firmą nowatorską , poszukująca nowych rozwiązań w gospodarce odpadami. Obecnie pracujemy nad projektem wykorzystania odpadów do produkcji paliwa alternatywnego.

Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004

Posiadamy Decyzją Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów.

MIKI Kraków

Jumper

Firma Jumper od paru dobrych lat wspiera nasze drużyny świetnymi strojami sportowymi w niezwykle okazjonalnych cenach, wywiązując się zawsze z ustalonych terminów.

Email: jumpersport@wp.pl

Jumper

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostało powołane do życia 1 września 2016 roku, a w jego skład wchodzą: Technikum Nr 5 (założone w 1964r.), Technikum Nr 6 (założone w 1958r.) oraz Technikum Energetyczne (założone w 1985r. ). Od dziesięcioleci kształcimy młodzież i dorosłych z Jaworzna i okolic, bierzemy udział w międzynarodowych projektach, osiągamy sukcesy dydaktyczne oraz wychowawcze.

Centrum funkcjonuje przy ulicy Promiennej 65 (okolice Elektrowni Jaworzno III) w pięciu budynkach połączonych przewiązkami. Posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe i komputerowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz kompleks boisk szkolnych z kortami tenisowymi.

CKZiU Jaworzno

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

Misja:

 Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki  do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży

szerokiej i różnorodnej oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej.

Cel główny:

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania

i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki

 Cele szczegółowe:

  1. Tworzenie i systematycznie doskonalenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom zdolnym i utalentowanym w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu 
  2. Inspirowanie do nieustannego pogłębiania wiedzy, poszukiwania i rozwiązywania problemów naukowych
  3. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych
  4. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze
  5. Promowanie zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej
  6. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości będącej podstawą angażowania się w życie środowiska oraz otwarcia na inne społeczności i kultury
  7. Dostarczanie satysfakcji z wybranych form spędzania czasu wolnego oraz z możliwości doświadczania twórczego działania
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie

Urząd Miejski w Jaworznie

Jaworzno jest miastem na prawach powiatu położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. Obszar miasta znajduje się w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek: Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica miasta oraz Przemszy, zamykającej teren Jaworzna od południowego-zachodu.

Jaworzno zajmuje powierzchnię 152,7 km2 i pod tym względem należy do jednych z największych miast w Polsce. Nie tworzy zwartej struktury osadniczej. Dzielnice położone są promieniście w stosunku do centrum, oddzielone od siebie pasami zieleni. Tworzy to specyficzny i ciekawy charakter funkcyjno-przestrzenny. Wpływ na taki kształt miasta miały zachodzące w XX wieku procesy historyczne i zmiany administracyjne kraju, które spowodowały połączenie w jeden organizm miejski kilku działających samodzielnie gmin.

mapa jaworznaJaworzno rozwinęło się na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogowych i kolejowych. Doskonała dostępność komunikacyjna miasta, położonego na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S1, jest jednym z najważniejszych atutów Jaworzna. Korzystne położenie Jaworzna na styku Śląska i Małopolski, przy ważnych szlakach transportowych, zapewnia szybki i łatwy dostęp do największego w kraju rynku zbytu i zaopatrzenia, wykwalifikowanych pracowników, instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków naukowo-badawczych.

Z Jaworzna samochodem do Katowic dojedzie się w ciągu 20 minut, 40 minut do Krakowa, w 2 godziny zajmie dojazd do Wrocławia, niewiele ponad godzinę do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Cieszynie. W odległości zaledwie 42 km położone jest lotnisko w Krakowie-Balicach, a w odległości 46 km znajduje się lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. W promieniu do 600 km od miasta, znajduje się 6 europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. Węzeł kolejowy w Jaworznie-Szczakowej zapewnia połączenie z siecią krajową i europejską.

Jaworzno to miasto, które przez ostatnie lata przeszło ogromną przemianę gospodarczą. Przede wszystkim zniknęła z krajobrazu miasta większość kopalni i Jaworzno przestało być miastem typowo górniczym. Grunty niegdyś należące do górnictwa zostały przejęte przez gminę i przygotowane jako pełnowartościowe tereny dla przedsiębiorców.

Nie bez znaczenia dla gospodarki Jaworzna są duże inwestycje prowadzone w ostatnich latach: zmiana układu drogowego, budowa i modernizacja kanalizacji, budowa mieszkań i przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Miasto od kilku lat konsekwentnie stwarza także warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestorów i przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników, to tylko niektóre z przykładów.

W ostatnich latach na ulicach Jaworzna pojawiły się także nowoczesne autobusy wyposażone w bezpłatny dostęp do internetu, a na przystankach interaktywne tablice informujące pasażerów o realnym czasie odjazdu autobusu. W mieście już dawno tradycyjny papierowy bilet zastąpiła elektroniczna karta miejska.

Zwiększył się także poziom bezpieczeństwa w mieście. Kradzież samochodu są czymś zupełnie wyjątkowym, między innymi dzięki kamerom wjazdowym zainstalowanym na wszystkich prowadzących do miasta drogach. Dzisiaj Jaworzno jest uznawane za jedno z bezpieczniejszych miast regionu.

Urząd Miejski w Jaworznie